o nas

statut fundacji

Fundacja Dance to Be, zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Venlo sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowicach, zwaną dalej „Fundatorem”, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Zbigniewa Węgrzyna i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U 2016, poz. 40) oraz niniejszego Statutu.

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
§1

 

1. Siedzibą fundacji są Bolechowice.
2. Fundacja zostaje utworzona na czas nieokreślony.

 

§2

 

1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Fundacja może ustanawiać swoje oddziały, jednostki i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o zbliżonym celu działania.

 

§3

 

1. Fundacja może posługiwać się wyróżniający
m ją znakiem graficznym lub słowno graficznym.
2. Fundacja może dla celów współpracy zagranicznej posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§4

 

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad fundacją należy do ministra właściwego do spraw kultury.

 

[CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI]

§5

 

Celami Fundacji są:
1.   Wspieranie uczniów szkół baletowych i tancerzy baletowych w kontaktach z rodzinami
i na innych polach ich potrzeb.
2.  Wspieranie rozwoju artystycznego, fizycznego, intelektualnego, psychicznego i duchowego uczniów szkół baletowych i tancerzy baletowych.
3.   Przekazywanie wartości chrześcijańskich.
4.   Troska o kondycję psychiczną uczniów szkół baletowych i tancerzy baletowych.
5.  Promowanie utalentowanych uczniów i tancerzy baletowych
6.   Tworzenie więzi pomiędzy ludźmi zaangażowanymi w rozwój baletu, na przestrzeni międzynarodowej.
7.   Wspieranie wszelkiej działalności na rzecz rozwoju baletu.
8.   Rozpowszechnianie baletu.

 

§6

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.   Organizowanie środków na transport, biletów na spektakle i innej pomocy dla uczniów szkół baletowych i ich rodzin, oraz tancerzy i ich rodzin.
2.   Pomoc finansową dla tancerzy baletowych, w tym m.in. na cele: szkoleń, wyjazdów, warsztatów, konkursów, kostiumów, obuwia, koncertów, zakupu ubezpieczeń, biletów na spektakle.
3.   Wspieranie rozwoju młodych talentów, poprzez przyznawanie stypendiów dla zdolnych uczniów, organizowanie konkursów, nagród.
4.   Wsparcie programowe oraz finansowanie lub dofinansowywanie projektów związanych z baletem.
5.   Finansowanie lub dofinansowywanie zakupu ubezpieczeń dla uczniów szkół baletowych i tancerzy baletowych.
6.   Finansowanie lub dofinansowywanie zabiegów medycznych i rehabilitacji, a także innych form poprawy zdrowia i kondycji fizycznej dla uczniów szkół baletowych i tancerzy baletowych.
7.   Pomoc finansowa, doradcza i psychologiczna dla młodych tancerzy baletowych podczas poszukiwania pracy.
8.   Organizowanie, współorganizowanie i finansowanie lub dofinansowywanie dla tancerzy, ich rodzin i osób związanych z baletem: spotkań, konferencji, warsztatów, i innych form rozwoju osobistego i zawodowego.
9.   Organizowanie i współorganizowani doradztwa, pomocy m.in. psychologicznej, dietetycznej, medycznej, duchowej dla uczniów szkół baletowych i tancerzy baletowych.
10.   Organizowanie i współorganizowanie koncertów, spektakli, konkursów baletowych.
11.   Współpraca z innymi organizacjami w zakresie celów Fundacji.
12.   Dofinansowywanie szkół i stowarzyszeń zajmujących się baletem.
13.   Wspieranie działalności na rzecz rozpowszechniania baletu w społeczeństwie.
14.   Propagowanie baletu w przedszkolach, szkołach, stowarzyszeniach i innych formach uczestnictwa w społeczeństwie.
15.   Działalność wydawniczą.
16.   Współpracę z osobami, organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami mającymi związek z baletem.
17.   Wspieranie organizacji projektów zbieżnych z celami Fundacji.
18.   Wszelkie działania promocyjne, informacyjne i innowacyjne.
19.   Wszelkie działania zmierzające do realizowania celów Fundacji.

 

[MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI]
§7

 

1.   Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5.000zł.
2.   Rokiem obrotowy Fundacji jest rok kalendarzowy.
3.   Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego i trwa do 31 grudnia 2018r.

 

§8

 

1.   Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1)   darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji,
2)   zbiórek, aukcji i imprez publicznych,
3)   majątku Fundacji,
4)   sprzedaży imprez i biletów wstępu na imprezy organizowane, współorganizowane przez Fundację,
5)   odsetek bankowych,
6)   innych źródeł.

 

[ORGANY FUNDACJI]

§9

 

1.   Organem Fundacji jest Zarząd.
2.   Zarząd składa się z jednej lub większej liczby osób.
3.   Członków Zarządu powołuje na czas nieoznaczony i odwołuje Fundator.
4.   Każdy z Członków Zarządu może reprezentować Fundację jednoosobowo.

 

§10

 

1.   Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.   Zarząd jest właściwy we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Fundatora.
3.   Do zadań Zarządu należy m.in:
1)   zawieranie umów w imieniu i na rzecz Fundacji
2)   dokonywanie czynności prawnych z członkami Zarządu Fundacji w imieniu i na rzecz Fundacji, w szczególności podpisywanie umów,
3)   zatrudnianie pracowników Fundacji i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
4)   uchwalanie rocznych planów działania Fundacji,
5)   uchwalanie regulaminów,
6)   składanie sprawozdań z działalności Fundacji,
7)   sprawowanie Zarządu majątkiem Fundacji,
8)   przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji oraz innych źródeł finansowania Fundacji,
9)   podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji,
10)   podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją oraz o likwidacji Fundacji,
11)   wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
12)  kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
l3)    nadzór nad działalnością Fundacji.
4.   Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji. Na głosowaniu nie obowiązuje quorum.
5.   Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu.
6.   Z każdego posiedzenia Zarządu Fundacji spisuje się protokół, który zatwierdza prowadzący posiedzenie Zarządu Fundacji.
7.   O posiedzeniu Zarządu (miejscu i terminie) muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu listem poleconym lub w każdy inny skuteczny sposób na co najmniej 7 dni przed terminem obrad
8.   Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
9.   Z tytułu pełnienia swoich funkcji Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.

 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

§11

 

1.   Zmiana Statutu nie może w istotny sposób naruszyć celów realizowanych przez Fundację.
2.   Zmiana Statutu może nastąpić z inicjatywy Zarządu Fundacji i na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały.
3.   Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została utworzona bądź w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
4.   Środki finansowe i majątek fundacji pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz organizacji i fundacji o zbliżonych celach.