O nas

Regulamin Fundacji

1. PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

 

Fundacja Dance to Be, zwana w dalszej części Regulaminu „Fundacją” działa na podstawie Statutu, wpis do rejestru Fundacji pod nr KRS: 0000756593 z dnia 14.11.2018

Celami Fundacji są:

 1. Wspieranie uczniów szkół baletowych i tancerzy baletowych w kontaktach z rodzinami
  i na innych polach ich potrzeb.
 2. Wspieranie rozwoju artystycznego, fizycznego, intelektualnego, psychicznego i duchowego uczniów szkół baletowych i tancerzy baletowych.
 3. Przekazywanie wartości chrześcijańskich.
 4. Troska o kondycję psychiczną uczniów szkół baletowych i tancerzy baletowych.
 5. Promowanie utalentowanych uczniów i tancerzy baletowych
 6. Tworzenie więzi pomiędzy ludźmi zaangażowanymi w rozwój baletu, na przestrzeni międzynarodowej.
 7. Wspieranie wszelkiej działalności na rzecz rozwoju baletu.
 8. Rozpowszechnianie baletu.

 

2. ZASADY UDZIELANIA POMOCY

 

 1. Pomocą są objęci uczniowie szkół baletowych i tancerze baletowi. Pod pojęciem „szkoła baletowa” rozumiemy typ szkoły artystycznej w Polsce lub za granicą o dziewięcioletnim cyklu kształcenia, dającej wykształcenie w zawodzie „tancerz baletowy”. Może być szkołą publiczną lub niepubliczną.
 2. Wspieranie uczniów szkół baletowych i tancerzy w kontaktach z rodzinami dotyczy w pierwszej kolejności osób najbliżej spokrewnionych (rodzice, rodzeństwo).
 3. Fundacja udzielając pomocy finansowej bierze pod uwagę następujące kryteria:
  1. odległość miejsca nauki lub miejsca zatrudnienia do miejsca zamieszkania rodziców
  2. częstotliwość kontaktów z rodziną
  3. wiek podopiecznego
  4. stan zdrowia
  5. sytuacje losowe
 4. Pomoc udzielana przez Fundację, to pomoc przede wszystkim finansowa, oparta na celach sprecyzowanych w statucie Fundacji. Kolejność celów w statucie zapisano zgodnie z priorytetami założeń Fundacji i brana jest pod uwagę podczas rozpatrywania podań podopiecznych. Każdy przypadek rozpatrywany jest przez nas indywidualnie.
 5. Wszelka pomoc finansowa, doradcza czy psychologiczna uwarunkowana jest posiadanymi przez Fundację środkami i zasobami.
 6. Działania Fundacji mające na celu pomoc konkretnym tancerzom, wybierane są przed wspieraniem ogólnych projektów i wydarzeń mających na celu rozpowszechnianie sztuki baletu.
 7. Celowość pomocy medycznej czy rehabilitacyjnej musi wynikać z zaleceń lekarza.
 8. Osoba starająca się uzyskać pomoc z Fundacji jest zobowiązana przesłać: podanie o udzielenie pomocy oraz dokumentację medyczną (jeśli to konieczne do udzielenia pomocy przez Fundację).
 9. Zakwalifikowanie przez Zarząd Fundacji ucznia, bądź tancerza do grupy podopiecznych Fundacji oraz określenie zakresu pomocy następuje na podstawie analizy wszystkich dostarczonych dokumentów.
 10. Fundacja ma prawo prosić o uzupełnienie dokumentów, ponieważ każdy przypadek jest inny, a co za tym idzie – również ostateczna dokumentacja zależna jest od sytuacji konkretnej osoby.
 11. Ostateczną decyzję o udzieleniu pomocy podejmuje zarząd Fundacji w oparciu o statut i regulamin Fundacji.
 12. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy pomocy podopiecznemu, nawet jeśli z wniosków i dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynika, że spełniają one wszelkie warunki określone Statutem i Regulaminem.
 13. W szczególnych przypadkach nie opisanych w Regulaminie Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do udzielenia pomocy na zmienionych zasadach.

 

3. SPOSÓB UDZIELANIA POMOCY

 

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. 2018 r. 1000) oraz RODO, Fundacja nie udostępnia danych osobowych darczyńców.
 2. Fundacja nie gwarantuje udzielenia pomocy we wnioskowanej kwocie, co do części jak i całości wnioskowanej kwoty.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do wypłacania środków finansowych do szpitala, ośrodka rehabilitacyjnego, sprzedawcy sprzętu medycznego, sprzedawcy sprzętu baletowego, teatru, biura transportowego, wyłącznie na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na fundację.
 4. Refundacji podlegają koszty przeznaczone na: leczenie, rehabilitację, transport, szkolenia, bilety teatralne, konkursy baletowe, ubezpieczenia, stypendia, kostiumy baletowe, obuwie do ćwiczeń. Faktury oraz rachunki mogą być refundowane tylko wtedy, gdy nie budzą wątpliwości pod względem wiarygodności i celowości ich wydatkowania.
 5. Decyzję o dokonaniu operacji finansowych i terminie ich realizacji na rzecz podopiecznego podejmuje Zarząd Fundacji.

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
Podopieczny bądź rodzic/opiekun prawny podopiecznego ubiegając się o pomoc Fundacji oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.